Pravila o uslovima korištenja MyBazar usluga

1. Uvod

1.1 Platforma MyBazar nudi usluge virtuelnog internet bazara, gdje trgovci mogu nuditi i prodavati svoje robe i usluge kupcima, sa napomenom da su sami odgovorni za zakonitost, te za kvalitet, istinitost i vjerodostojnost ponuđenih roba i usluga, kao i izvršenih ili neizvršenih obaveza (u daljem tekstu „Korisnici usluga“).

1.2. MyBazar nudi usluge:
a) Hosting online trgovine, uz mogućnost postavljanja neograničenog broja proizvoda,
b) promocije i marketinške kampanje,
c) dostava roba i usluga, uz opciju plaćanja online i pouzećem,
d) poseban i direktan kanal komunikacije sa kupcima,
e) sopstveni brending, i sl.

1.3. Pravilnik predstavlja osnovna pravila korištenja usluga koje pruža platforma „MyBazar“, i predstavlja prava i obaveze Korisnika usluga i Društva. Kako bi koristili platformu MyBazar, Korisnicima usluga se savjetuje da pažljivo pročitaju ovaj pravilnik. Pravilnikom se uređuju osnovana prava i obaveze Korisnika usluga prema važećim zakonima i drugim propisima u BiH.

1.4. Ako Korisnik posjećuje ili koristi usluge platforme „MyBazar“ smatrat će se da isti pristaje na uslove korištenja iz Pravilnika. Ako Korisnik ne pristaje na uslove iz Pravilnika, izmjena i/ili dopuna Pravilnika, obavezan je napustiti Platfomu, i prestati daljnje koristiti usluge MyBazar platforme.

2. Registracija i način korištenja usluga

2.1 Samom registracijom na platformi ili potpisom ugovora, trgovac stiče pravo na usluge platforme MyBazar, koje su rezervisane za trgovce.

2.2 Trgovac je saglasan da će se oglašavati, nuditi i prodavati svoje proizvode i usluge u skladu sa ugovorom i Pravilnikom o općim uslovima korištenja usluga „MyBazar“ platforme.

2.3. Trgovac je dužan dati detaljan opis proizvoda koje nudi na platformi, vjerodostojne i profesionalne fotografije kojima se dokazuje da je proizvod istinit i da odgovara opisu. Trgovac se obavezuje da istaknuta cijena proizvoda i usluga, bude ista kao i u ostalim trgovinama koje Trgovac eventualno ima.

2.4. Proizvodi i usluge zabranjeni na platfomi su alkohol i njegove izvedenice, pornografija i bilo kakav eksplicitan materijal, oružje ili bilo kakva ubojita sredstva, intoksikanti ili bilo kakvi proizvodi štetni za zdravlje čovjeka i životinja, kao i drugi proizvodi i usluge zabranjeni zakonima u BiH. Trgovac se obavezuje da neće prodavati niti nuditi zabranjene proizvode i usluge.

2.5. Platforma zadržava pravo da proizvode ili usluge, kao i trgovce koji nisu ispunili gore navedene uslove, kao i uslove iz ugovora, ili koji krše zakonske propise, ukloni sa platforme bez dodatnih objašnjenja.

2.6. Društvo ima pravo da dopuni ili izmjeni odredbe ovog Pravilnika kada za to postoje razumni razlozi, sve dok takva izmena ne krši zakone i druge propise u BiH. U slučaju da se ovaj Pravilnik dopuni ili izmjeni, Društvo će obavijestiti Korisnike usluga o takvoj izmjeni putem MyBazar platforme i/ili web stranice.

2.7. Društvo neće biti odgovorno za direktnu ili indirektnu štetu, ukoliko su Korisnici uluga propustili da se upoznaju sa odredbama Pravilnika, kao i o izmjenama i dopunama Pravilnika koje Društvo objavi na platformi „MyBazar“ i/ili web stranici.

2.8. Korištenje MyBazar platforme od strane Korisnika usluga nakon objavljivanja dopunjenih i izmjenjenih odredbi ovog Pravilnika, za Korisnika usluga predstavlja prihvatanje i obavezan je da ih se pridržava.

3. Isporuka robe i pružanje usluge, plaćanje

3.1. Robu ili uslugu (ako je primjenjivo) Kupcu će isporučiti pružaoci usluga dostave (u daljem tekstu: Dostavljači), koje angažuju trgovci ili Društvo.

3.2. Trgovac se obavezuje da će unijeti ispravnu težinu proizvoda u sistem MyBazar platforme. U slučaju pogrešno unešene težine i konsekventno razlike u cijeni dostave, Trgovac je obavezan platiti razliku troškova dostave.

3.3. Plaćanje roba i usluga se može vršiti pouzecem, ili putem Online Payment servisa putem kojeg će se vršiti plaćanje, obrade kreditnih kartica, mijenjanje valuta i dr.

4. Obrada ličnih podataka

4.1 Prilikom korištenja platforme MyBazar dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima.

4.2 Korisnici usluga MyBazara su saglasni da se njihovi lični podaci (ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona, itd.) mogu koristiti, a radi lakše trgovine, dostavljanja roba i pružanja usluga, plaćanja, te se u druge svrhe ne smiju koristiti. Zaštita ličnih podataka je detaljno definisana putem Pravila o korištenju i zaštiti ličnih podataka, a koja su dostupna na MyBazar platformi. Društvo će se pridržavati propisa o zaštiti podataka i pobrinut će se da lični podaci budu adekvatno korišteni i čuvani.

5. Odgovornosti

5.1. Trgovac će prodavati robe i/ili pružati usluge koristeći MyBazar Platformu i/ili MyBazar usluge na sopstveni rizik. Društvo, menadžment, zaposleni, agenti i dr. nisu odgovorni za propuste vezano za robu i pružene usluge od strane trgovaca.

5.2. Društvo se ne može smatrati odgovornim za propuste Korisnika usluga, koje proizilaze iz bilo koje nesreće, štete, ozljede ili smrti uzrokovane:
(a) kršenjem odredbi ovog Pravilnika ili ugovora od strane Korisnika usluga;
(b) svaki čin, nemar, grešku, propust ili namjerno loše ponašanje Korisnika usluga u vezi sa prodajom proizvoda i/ili pružanja usluga, korištenjem MyBazar platforme i/ili MyBazar usluga; ili
(c) kršenjem bilo kojeg zakona ili drugog propisa od strane Korisnika usluga.

6. Ograničenje odgovornosti

6.1. „Korisnici usluga“ su odgovorni za međusobna prava i obaveze koje proizilaze iz trgovine. Društvo nije odgovorno za štete koje mogu nastati iz međusobne trgovine „Korisnika usluga“.

6.2. Drušvo ne daje garancije, uključujući bilo kakvu garanciju za prodatu robu i pružene usluge od strane trgovaca.

6.3. Društvo ni u kom slučaju nije odgovorno za bilo kakvu štetu, uključujući i gubitak prihoda ili dobiti, bez obzira na oblik i vrstu poslova Korisnika usluga.

7. Isključenje iz korištenja platforme MyBazar

7.1. Društvo može isključiti iz korištenja platforme MyBazar svakog Korisnika usluge koji krši odredbe ovog Pravilnika, ugovora, kao i odredbe zakona i drugih propisa bez posebnog obrazloženja.

7.2. Korisnici usluga i društvo će sve eventualne nesuglasnice pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju da to nije moguće i dođe do spora, nadležan je sud u Sarajevu.